اطلاعات حساب

شماره کارت بانک پاسارگاد:

شماره کارت: 5022-2910-7932-7357

شماره حساب: 3108-8000-10234331-2

شماره شبا: IR680570310880010234331102

به نام مجتبی تابش